2. TAROT VE RENK SEMBOLİZMİ

Perla - Tarot - Renk Sembolizmi - Festoon of Fruit and Flowers

Tarot ve Sembolizm -1. Giriş baslikli yazıdan devam…

Renklerin tarot kartlarıyla ilişkisini bilmek, okumalarımıza yeni bir perspektif kazandıracaktır. Jung’a göre renkler bilinç altının ana dilidir çünkü renkler bir çeşit sözsüz iletişim aracıdır. Örneğin, Marsilya destesine baktığımızda kartların parlak renklerle boyandığını görürüz ve bu bilinçsizce yapılmış bir seçim değildir çünkü parlak renkler ruhumuza hitap ederler, duygularımızı harekete geçirirler, iç sesimizi ve yaratıcılığımızı tetiklerler. Bunun nedeni de doğadaki parlak renkli canlıların çoğu zaman zehirli olmasıdır, insan beyni bu sebeple parlak renklere karşı oldukça duyarlıdır. Bu bilgiye dayanarak renklendirilen Marsilya destesi, okuma boyunca okuyucunun dikkatini üzerinde toplamış olur. Ancak, tarot kartlarının renklerle ilişkisi salt dikkati cezbetmeyle sınırlı değildir.


Festoon of Fruit and Flowers, Jan Davidsz.de Heem, c.1660

RENK SEMBOLİZMİ

Renkler, hayatın her alanında önemli bir yer teşkil eden ve seçimlerimizi etkileyen sembollerin başında gelmektedir. Sanat ve antropolojide renk sembolizmi, renklerin farklı kültürlerdeki sembol anlamlarını ifade eder. Bu bağlamda, renk sembolizmini ele alırken kültür ve zaman değişkenleri de değerlendirilmelidir çünkü bir renk bir kültürde bir manaya diğer kültürde ise farklı bir manaya işaret edebilir ya da bir dönem içerisinde bir renge yüklenen anlam, diğer bir zaman dilimi içerisinde anlamını yitirebilir.

Renkler iki şekilde anlam kazanırlar, ilki renk-doğa ilişkisidir, ikincisi ise renk-psikolojik sembolizm ilişkisidir. Renk-doğa ilişkisine göre, renklere anlam yüklememize neden olan araçlardan biri doğadır, yani renkler kimi anlamlarını direkt olarak doğadan alırlar. Tıpkı ateşin kırmızıyı, suyun maviyi anımsatması gibi. Bu nedenle bu tür bir sembolizm evrensel ve zamansızdır. Renk – psikolojik sembolizm ilişkisine göre, renkler anlamını insan zihninde kültürel deneyimlere bağlı olarak ya da güncel deneyimlerle eş zamanlı olarak olarak kazanırlar. Bu anlamlar evrensel olmayabilecekleri gibi doğayla ilişkili olmak durumunda da değillerdir. Örneğin kırmızı renk, Çin’de şans anlamına gelirken Güney Afrika’da yasın rengidir.

PSİKOLOJİK SEMBOLİZMDE RENKLER

Renkler çeşitli çevresel ve kültürel faktörler aracılığı ile de beynimizin farklı alanlarını uyarabilirler, bu nedenle psikolojik sembolizmi anlamak önemlidir. Renklerin pozitif ve negatif etkileri şöyle listelenmiştir.

 • Kırmızı: Enerji, sıcaklık, güç, tepki, dinamizm, hareket, cesaret, heyecan, aşk, tutku, asilik, asabilik, şiddet, tehlike.
 • Turuncu: Enerji, mutluluk, hareket, heyecan, sıcaklık, denge, yaratıcılık, ahmaklık, gösteriş, samimiyetsizlik.
 • Kahverengi: Doğa, sağlamlık, güvenilirlik, gerçeklik, sıcaklık, konfor, rahatlık, durağanlık, istikrar, bıkkınlık.
 • Sarı: Neşe, umut, canlılık, aydınlanma, iletişim, büyüme, iyimserlik, egoizm, sahtekarlık, ihanet, korkaklık, aksilik.
 • Yeşil: Doğa, büyüme, üretkenlik, yenilenme, sadelik, sakinlik, umut, sağlık, gençlik, barış, iyi şans, kıskançlık, toyluk.
 • Mavi: Güven, gerçeklik, temizlik, sakinlik, memnuniyet, pasiflik, serinlik, içe dönüklük, melankoli, depresyon.
 • Mor: Spiritüalite, mistisizm, inanç, bilinçaltı, asalet, yaratıcılık, farkındalık, ilham, hassasiyet, kibir, zalimlik, yaş, ölüm.
 • Pembe: Sevgi, aşk, romantizm, şefkat, özen, kabullenme, sakinlik, pasiflik zayıflık, utangaçlık, miskinlik, muhtaçlık.
 • Siyah: Güç, asalet, incelik, zenginlik, bir döngünün bitişi, gizem, ölüm, yozlaşma, depresyon, boşluk, korku, öfke.
 • Beyaz: Saflık, temizlik, doğruluk, erdem, masumiyet, yenilik, yumuşaklık, saygı, ölüm, soğukluk, ilgisizlik, sakınganlık.
 • Gri: Nötrlük, zeka, alçak gönüllülük, güven, serbestlik, sakinlik, soğuk, inziva, ilgisizlik, üzüntü, köhnemişlik, kasvet.

TAROT VE RENK SEMBOLİZMİ

Bugün bizlere rehberlik edebilecek onlarca tarot destesi bulunmaktadır. Bu destelerin üzerindeki renkler bilinçli bir seçimin sonucu olabileceği gibi estetik kaygılar güdülerek seçilmiş de olabilirler ya da renkler destenin tasarımcısının kendi kültür kodlarından yola çıkılarak seçilmiş olabileceği gibi tamamen keyfi olarak seçilmiş de olabilirler. Bu nedenle zihnimizde renk sembolizminin temellerini doğru şekilde atabilmek için bize tarotun alfabesi niteliği taşıyan Rider – Waite – Smith destesi yardımcı olacak çünkü RWS destesi, yoğun şekilde sembol kullanılan bir deste olmakla birlikte renk sembolizmini de kapsayan bir destedir.

RWS destesinin majör arcanaların yanısıra değnek, kılıç, kupa ve tilsim serilerinden oluştuğunu biliyoruz. Bu dört seri psikolojik sembolizme uygun düşen dört temel renk ile temsil edilir. Değnekler ateş elementiyle temsil edilirler dolayısıyla bu serinin rengi kırmızıdır ve kırmızı renk eylem, hareket, dinamizm belirttiğinden değnek kartları eylem kartlarıdır ve bize atmamız gereken adımları bildirirler. Kılıç serisinin elementi hava elementidir, bu elementin rengi sarıdır ve burada sarı renk zihinsel faaliyetleri, aklı ve mantığı temsil eder ve bize zihnimizi, mantığımızı kullanmamızı, meselelere analitik yaklaşmamızı öğütler. Kupa serisine karşılık gelen element su elementidir, rengi mavidir ve mavi renk iç dünyamızı, duygularımızı ve duygularımızla ilgili süreçleri ifade eder, tarotta mavi renk bize duygularımızı gözden geçirmemizi, onlarla barışmamızı önerir. Tilsim serisinin elementi ise toprak elementidir, rengi yeşildir ve yeşil renk bu seride büyüme, üretkenlik, şans, kıskançlık gibi anlamları ifade eder ve tılsımlar bize söylem biçimlerimizi belirlemede yardımcı olurlar.

 • Değnek – Ateş – Eylem – Eril – Kırmızı
 • Kılıç – Hava – Düşünce – Eril- Sarı
 • Kupa – Su – Duygu – Dişil – Mavi
 • Tılsım – Toprak – Söylem – Dişil -Yeşil

RWS kartlarındaki renkleri düşünecek olursak kırmızı, turuncu, sarı, yeşil, mavi, indigo, mor, kahverengi, gri, siyah ve beyaz olmak üzere 11 farklı renk olduğunu görürüz.

KIRMIZI: Kırmızı, ışık tayfında insan zihninin görebildiği ilk renktir, bilinçli zihnin rengidir. RWS destesinde İmparator, Büyücü ve Adalet kartlarında kırmızılar içinde figürler görürüz. Bu kırmızı giysiler figürlere eylem odaklılık, güç, tutku, yetenek, liderlik ve tepkisellik özellikleri verirler. Kırmızı renk aynı zamanda öfke, şiddet, şehvet gibi ilkel dürtüleri de ifade eder. Görüldüğü gibi kırmızı renk, olumlu ve olumsuz anlam katmanları arasında gidip gelen bir sarkaç gibidir. Kırmızı aynı zamanda kök çakranın rengidir, kök çakra yaşam gücünü ve hayatta kalma içgüdümüzü temsil eder yani yaşamayı. Yaşamak, sarkacın her iki tarafını da yaşamak demektir. Eğer çok fazla kırmızı renkle çevriliysek maddiyata düşkünlük, alkol ve seks bağımlılığı gibi bağımlılıklar ortaya çıkar ve çok fazla kırmızı renk bizi gergin ve öfkeli yapacaktır.

TURUNCU: Sarı ve kırmızı renklerin birleşiminden oluşur ve turuncu rengin iyileştirici gücü her iki rengin tek başına yapabileceğinden daha fazladır. Turuncu renk, cinsel enerji ve yaratıcı enerjiyi ifade eder. RWS destesinde turuncu renk genellikle kıyafetlerde kullanılmıştır ve bu da bize figürün harekete geçmek üzere olduğunu anlatır. Örneğin ateş elementli değnek kartlarında değnekler turuncu renkle ifade edilmiştir. İmparator kartı turuncu rengin en yoğun kullanıldığı kartlardan biridir ve bu kartın bir anlamı irade gücü ve yaratıcılıkla eyleme geçilerek üstesinden gelinmesi gereken zorluklardır. Sakral çakranın rengi turuncudur, sakral çakra bizim partnerlerimizle olan ilişkilerimizi işlevlendirir. Bu çakrada fazla ya da az enerji bulunması durumunda cinsel problemler, özgüvensizlik ve çevre ile uyumsuzluk ortaya çıkar. Bir açılımda tarot kartlarında fazla ya da az turuncu renk bulunması bize sakral çakrayı hatırlatmalıdır.

SARI: RWS kartlarında en çok kullanılan renktir. Sarı renk hava elementinin, erilin ve parlak güneşin rengidir ve berraklık, yaratıcılık, koruma, entelektüellik, neşe ve pozitifliği ifade eder. Örneğin sarı giysileri olan değnek kraliçesi ilgi çeken, neşeli, pozitif, iyimser, sosyal bir figürdür. Budala ya da değnek dörtlüsü kartlarını da elimize alıp bir baktığımızda dikkatimizi ilk çeken şeylerden biri sarı renk olacaktır çünkü sarı renk bunlar ve benzerleri kartlarda bilinç üstünü ya da bilincin en üst seviyesini ifade eder. Sarı solar pleksus çakrasının rengidir. Solar pleksus çakrası, diğerleriyle olan ilişkimizi belirler, biriyle karşılaştığımızda ona kanımızın kaynamasına ya da ondan hoşlanmamamıza sebep olan solar pleksus çakrasıdır, yani bu çakra diğer insanların titreşimlerini algılamamıza yardım eder. Solar pleksus çakrasının fazla ya da az çalışması durumunda kendimizi, duygu, istek ve deneyimlerimizi doğru bir gözle görüp değerlendiremeyiz. Bir iç huzursuzluk ve tatminsizlik durumu söz konusudur. Bu çakradaki dengesizlik tarot kartlarında sarı rengin yoğun ya da az görülmesi ile tespit edilir.

YEŞİL: Yaşam ve doğumu anlatır, denge, barış ve uyumun rengidir. Yeşil renk tarot kartlarında doğanın kendisini betimlemek için kullanılmıştır, bu yeşil alanlar bizim için hem dinlenilecek hem de incelenecek bir araştırma sahasıdır. Örneğin tilsim yedilisi ve kılıç beşlisi kartlarındaki yeşil giysi ya figürün genç olduğunu ya da figürün yeni bir yolculuğa çıkmak üzere olduğunu gösterir. Yeşil renk doğa ile olan ilişkisi nedeniyle büyümeyi anlatır, tarot kartlarında yeşilin fazla görülmesi verilen emeklerinin karşılığının alınacağı bir döneme girildiğinin işaretidir. Kalp çakrasının rengi yeşildir, bu çakrada fazla ya da az enerji bulunması durumunda tarot kartlarında da yeşil fazla ya da az görülecektir. Bu durumda sevgi alıp verme konusunda bozulmalar görülür, bir şeyleri değiştirme gücünü kendimizde bulamayız.

AÇIK MAVİ: Azize, Ermiş, Ay ve Yıldız kartlarının her birinde mavi renk su elementinin yani bilinçaltının simgesidir çünkü tarot kartlarında bilinçaltı su elementiyle ifade edilir, suyun oluşturduğu dalgalar ise duygu akışını ifade ederler. Örneğin RWS tarot kartlarında bir figür mavi renkle çevriliyse bu o figürün temsil ettiği kişinin derin düşündüğü, bir bilinçaltı süreci yaşadığı, içsesine ulaşmaya çalıştığı anlamına gelir, tıpkı Ermiş kartında olduğu gibi. Bildiğimiz üzere Ermiş kartı, derin düşünce sonucu oluşan muhakeme yeteneği ve bilgeliği ifade eder. Mavi boğaz çakrasının rengidir, yani iletişim merkezinin. Boğaz çakrasında aşırı ya da az enerji bulunması durumunda kişi doğru iletişim kuramayacaktır. Dolayısıyla tarot kartlarında çok fazla mavi renk görüyorsak bu bize boğaz çakrasını düşündürmelidir.

İNDİGO: Mavi rengin enerjisine benzer ancak anlamlar çok daha derinleşir. Bütünlük, iç ses ve altıncı hissi ifade eder. Psikolojik ya da spiritüel büyümeyi anlatır. Görme, ses ve koku alma organları bu rek işininin etkisi altındadır ve zihin, beden ve ruh için uyarıcı ve canlandırıcıdır. Fiziksel, duygusal ve spiritüel düzlemde görme, işitme ve kokuyu etkiler. Auradaki indigo yüksek derecede maneviyat, bütünlük ve derin samimiyet gösterir. İndigo, üçüncü göz çakrasının rengidir. Tarot kartlarında indigo bize üçüncü göz çakrasında bir enerji azlığı ya da fazlalığı olduğunu çağrıştırmalıdır. Bu çakrada enerji dengesizliği bilinçaltı ve sezgilerde bozulma, korku, aşırı heyecan, üstünlük hissi, şüphe, kıskançlık, batıl inançlara kapılma gibi problemleri ortaya çıkarır.

MOR: İçgörü, bilgelik ve görünenin ötesini görebilmeyi ifade eder. Duygu ve düşünceyi temsil eden mavi renkle, hareket ve tutkuyu ifade eden kırmızı rengin bir bileşimidir. Adalet, ve kılıç kralı kartlarında more renk derin düşünce hali ile uzunca muhakeme ederek ulaşılmış kararları ve bunları eyleme geçirmeyi ifade eder. Tarot kartlarında mor renk aynı zamanda zenginliği ifade etmek için de kullanılmıştır. Örneğin Şeytan kartındaki kadın figürünün üzümden kuyruğu tilsim kralının giysisindeki üzümlere benzemektedir, yani çok fazla maddiyata tamahkarlık bireyi Şeytan kartına yani bağımlılığa götürecektir. Mor renk, taç çakrasının rengidir. Tarot kartlarında görünen mor renk bize taç çakrasını hatırlatmalıdır. Taç çakrasındaki fazla enerji ilgi açlığı, dikkat çekme isteği, cinsel çekicilik arzusu gibi istekleri tetiklerken eksik enerji bulunması durumunda ise güvensizlik, çevreden soyutlanma, yetersizlik duygusu hakimdir. Yine kartlarda görünen mor renk yüksek alemlerden yardım alınacağının bir işaretidir.

KAHVERENGİ: Doğası gereği dünyevi bir renktir. RWS destesinde eylem belirten değnekler kahverengi ile gösterilir. Tarot kartlarında kahverengi görüldüğünde bu en temel seviyelerdeki eylemlerin yapılmakta güçlük çekildiği anlamına gelir.

GRİ: Tarot kartlarında gri renk, gelecekten pek umutlu olmamak, herhangi bir duygu ya da tutku hissetmemek anlamına gelir. Aynı zamanda Asılı adam, kupa beşlisi gibi kartlarda iki birbirine zıt bakış açısı söz konusu olduğunda dengenin sağlanması için ortaya çıkar. Belirsiz geleceği, örtülü ve gizemli durumları ifade eder.

SİYAH: Azize, Şeytan, kılıç dokuzlusu kartlarında geceyi, karanlığı ve gizemi anlatır. Tarot kartlarında siyah renk karanlık bir sırrı ya da gerçekliği, çözülmemiş, engellenmiş hırsları, üzüntü, pişmanlık ve cehaleti sembolize eder, gelecekle ilgili kaygı duyduğumuzu ifade eder. Örneğin Kule kartında fonda siyah renk bulunur ve üzüntü, pişmanlık gibi duyguları anlatır. Siyah rengin tek başına kullanılması onun apokaliptik doğasını vurgularken, beyaz renkle kontrast oluşturacak şekilde kullanılması ise uyumu ve dengeyi anlatır.

BEYAZ: Ölüm, Denge, Kılıç ikilisi kartlarında görülen beyaz renk saflık, temizlik, yeniden doğum, masumiyet ve huzuru temsil eder. Eğer beyaz renk siyah renkle birlikte kullanılmışsa otorite figürünü gösterir. Tarot kartlarındaki beyaz giysili figürler insan idrakının ötesinde bir varlığı ifade ederler. Tarot kartlarında beyaz renk görüldüğünde yüksek bir kaynaktan gelen başlangıçlar, fikirler ve fırsatlara işaret eder.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

YOUR CART
 • No products in the cart.
0